top of page

Payment Notification

วิธีแจ้งชำระเงิน

Payment Notification

หลังจากลูกค้าทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ทาง LINE : @homeanddecor.co.th

2. ทาง E-mail : homeanddecor.co.th@gmail.com

3.LINE กรุ๊ป HD....(รหัสเคสลูกค้า) ของบริษัทฯ

4.LINE Office (Home And Decor)

bottom of page