top of page

Our Story

ความเป็นมาของเรา

มากกว่า 13 ปี ที่ H&D ตอบจบทุกโจทย์ที่คุณต้องการ (ก่อตั้งปี 2553)

H&D เติบโตจากการให้บริการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน ตามแบบให้กับ โครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้น
และกลุ่มสำนักงาน เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่ง H&D สามารถตอบทุกโจทย์เพื่อความสวยที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่ความสุขของคุณ

ปัจจุบัน H&D โดยการนำของผู้บริหารยุคใหม่ ที่ใส่ใจในความสุขของทุกฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญ ได้แบ่งทัพกระชับทุกพื้นที่ความต้องการของลูกค้า ที่นอกเหนือจากดูแลฐานลูกค้า (Partners) เดิมแล้ว ยังบุกตลาดใหม่ขยายกลุ่มเปาหมายสู่ลูกค้ารายย่อย และเพิ่มบริการออกแบบภายใน ต่อเติมบ้านอาคาร รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าของชุมชนมาเพิ่มมูลค่าด้วย “นวัตกรรมทางสังคม” เป็นสินค้า
ด้วยแนวคิด “RecyCOOL” มุ่งผลักดันสินค้านวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของ SDGs
พร้อมสร้างประสบการณ์พิเศษ...ที่คุณ (อาจ) ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหน มาก่อน

ภารกิจที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ

• ทำเรื่องธุรกิจกับภารกิจเพื่อสังคม ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ด้วยการเริ่มสร้างกลุ่มเครือข่ายและจับมือในการทำธุรกิจร่วมกับพันธมิตร อาทิ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร และเครือข่ายภาคประชาสังคม

• สร้างแนวคิดแห่งการให้ และเห็นคุณค่าของส่วนรวมให้กับบุคลากรทุกระดับ ด้วยการ “ทุกอย่างจะดีขึ้นได้เริ่มต้นจากตัวเรา และลงมือทำเป็นแบบอย่าง”

• มุ่งเน้นทำนโยบาย เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Sharing Economy และ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม โดยชี้ให้เห็นถึงว่าเรื่องความยั่งยืนไม่ได้เป็นแค่แนวคิดที่สวยหรู แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องตระหนัก

Contact Us

PHONE
094-682-9727
จ. - ส. 09:00 - 17:00 น.

LINE ID
@homeanddecor.co.th
(24 ชม.)

MESSENGER
http://m.me/homeanddecor.co.th
(24 ชม.)

bottom of page